När du anmäler intresse för Vansbro fiber så behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig så som; namn, adress, telefonnummer, er fastighetsbeteckning samt i förekommande fall e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra och administrera intresset gällande fiberanslutning.

Vi har fått dina uppgifter från dig i samband med intresseanmälans ingående. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse.

Dina uppgifter kommer att sparas hos kommunen så länge intresseanmälan är aktuell. Sedan gallras uppgifterna i enlighet med informationshanteringsplan beslutad av kommunstyrelsen.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro, telefon 0281-750 00 samt mejl vansbro.kommun@vansbro.se

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt ovan. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@vansbro.se eller telefon 0281-750 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Intresseanmälan för fiberanslutning

 

Här skickar du in din intresseanmälan för att ansluta din fastighet till Vansbro fiber. Intresseanmälan är inte bindande.
Senast uppdaterad: 10 augusti 2020