Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid försäljning av alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Tobak, folköl och e-cigaretter

Det är 18-årsgräns i Sverige för att få köpa tobak, folköl och e-cigaretter. Det är miljökontoret som utför kontroller på ställen som säljer folköl och/eller tobak, samt e-cigaretter. Det är också vi som kontrollerar att människor inte tillåts röka på platser där man inte får det.

Om du planerar att sälja tobak, folköl och/eller e-cigaretter ska du anmäla eller ansöka om det till kommunen innan du börjar sälja. Du måste göra en anmälan eller ansökan oavsett om det handlar om tillfällig eller permanent försäljning.

Anmälan om försäljning och servering av folköl

Ansökan om försäljning av tobaksvaror

Du som har ett försäljningstillstånd att sälja tobak ska anmäla förändringar i verksamheten. Om förändringen inte kunde förutses ska anmälan göras så fort som möjligt. Du ska alltid anmäla innan om ni planerar att byta ut personer med betydande inflytande. Det kan vara till exempel ägare, styrelseledamot, firmatecknare med flera. Om någon har köpt in sig i din verksamhet måste verksamheten redovisa varifrån köparen har fått sina pengar och hur överföringen av pengarna har gått till.

Anledningen till att du måste anmäla ändringar gällande verksamhetens ägare eller företrädare, är att kommunen måste bedöma om de nya personerna är personligt och ekonomiskt lämpliga att ha inflytande i en verksamhet som säljer tobak.

Kommunen måste utreda hur de som har köpt in sig i bolaget har finansierat köpet. Prövningen av den nya personen sker på samma sätt som vid ansökan om tillstånd

Anmälan om förändring av verksamheten

Försäljningsställen måste ha så kallad egenkontroll över försäljningen; det betyder att du behöver skriva ner hur du och din verksamhet tänker arbeta för att ingen under 18 år ska få köpa tobak. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet. För försäljning av tobak finns det färdiga mallar för egenkontroll enligt tobakslagen som du kan fylla i. Din egenkontroll ska du sedan lämna in till miljökontoret i samband med anmälan.

Det är viktigt att du anmäler om du vill upphöra med försäljning av tobak i din verksamhet.

Anmälan om upphörande av försäljning

Receptfria läkemedel

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel ska göras till Läkemedelsverket. Det är sedan kommunens uppgift att genomföra kontroller av försäljningen i butikerna.

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedellänk till annan webbplats

Alkohol

För att få servera och sälja alkohol behöver du ha ett serveringstillstånd. För att kunna ansöka om serveringstillstånd måste du vara minst 20 år. Du kan söka tillstånd både för stadigvarande servering i restaurang, och för tillfällig servering vid till exempel konsert eller dans. Det finns även serveringstillstånd för slutna sällskap och för provsmakning eller pausservering.

Det är miljökontoret som handlägger tillståndsansökningar, och kommunstyrelsen som, med stöd av alkohollagen, fattar besluten om stadigvarande serveringstillstånd. Alkohollagen är en social skyddslag som finns till för att alkoholen inte ska få orsaka allt för stora skador. Lagen ställer krav på dig som har ett serveringstillstånd att se till att alkohol dricks under ordnade former. Vi ger dig stöd och hjälp med utbildning och samverkan.

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod

Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning

Det är själva prövningen av tillståndsansökan som du betalar för, och det innebär inte automatiskt att du får tillstånd. Vi fakturerar dig ansökningsavgiften när vi har mottagit din ansökan. Kom ihåg att handläggningen kan börja först när ansökan är komplett. .

De vanligaste kostnaderna

Typ av tillstånd

Kostnad i kronor

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

11 000

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten en dag

5 500

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

800 kronor

Det finns flera olika typer av tillstånd och avgifter. Här kan du läsa mer om beslutad taxa.

När du ansöker om serveringstillstånd ska den aktuella lokalen vara lämplig ur ett brand- och utrymningsperspektiv. Det är Brandkåren Norra Dalarna, Brand, som gör bedömningen.

För att kunna göra det behöver Brand tillräckliga underlag för brandskyddet. För varje lokal bör det finnas en brandskyddsdokumentation framtagen som ska bifogas ansökan om serveringstillstånd. Om det inte finns en sådan behöver ni ta fram ett dokument som beskriver hur brandskyddet i lokalen ser ut.

Utöver det tekniska brandskyddet i lokalen behöver du också redovisa en del organisatoriska delar, exempelvis hur personalen ska agera vid brand (nödlägesrutin) och hur ni bedriver ert systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Om du inte kan redovisa dessa uppgifter behöver du ta hjälp av en sakkunnig inom brandskyddsområdet.

Nedan följer exempel på dokument/uppgifter som Brand behöver för att kunna göra en korrekt bedömning av brandskyddet:

 • Brandskyddsdokumentation- beskriver det faktiska brandskyddet i en byggnad, tas fram i samband med bygglov. En korrekt brandskyddsdokumentation innehåller de flesta av punkterna nedan.
 • Max antal tillåtna personer i lokalen. Siffran bör vara känd och är ingenting som Brand hjälper till att ta fram.
 • Släckutrustning- vilken typ av släckutrustning finns och hur kontrolleras denna?
 • Planritning- bör innehålla eventuella brandcellsgränser, möblemang, utrymningsvägar och andra fysiska detaljer.
 • Vägledande markering- är utrymningsvägar uppmärkta och på vilket sätt?
 • Nödbelysning- finns sådan i delar där det kan bli mörkt vid ett strömavbrott?
 • Brandfarlig vara- finns sådan och i vilken omfattning? Gällande tillstånd bifogas ansökan.
 • Nödlägesrutin- beskriver hur personalen ska agera i händelse av brand

Har du frågor? Kontakta då Brand via e-post: remiss@wbrand.se

Så här lång tid tar det att få serveringstillstånd

Typ av tillstånd

Handläggningstid

Stadigvarande tillstånd till allmänheten:

8 veckor

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

6 veckor

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap:

3 veckor


Genom att skicka in blanketten Anmälan om serveringsansvariga. Kom ihåg att de du utser till serveringsansvariga måste ha fyllt 20 år.

Lagad/tillredd mat måste erbjudas under hela serveringstiden. Gästerna ska kunna välja bland ett varierat utbud av maträtter fram till klockan 23.00, därefter räcker det med ett fåtal enklare rätter.

För stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska serveringsstället ha ett eget, välutrustat kök vid serveringslokalen. Det räcker inte med exempelvis en vanlig spis eller mikrovågsugn.

För stadigvarande serveringstillstånd måste lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning hos miljökontoret. Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.

Ja. Miljökontoret prövar då att de nya ägarna/styrelsemedlemmarna uppfyller alkohollagens krav för serveringstillstånd.

Anmälan om ändrade ägarförhållanden

Det finns tillfällen då det kan vara okej att servera alkohol utan att först ansöka om tillstånd.

Samtliga fyra kriterier måste vara uppfyllda!

 • Tillställningen får inte ha något vinstintresse.
 • Tillställningen får inte arrangeras i en lokal där det normalt säljs alkohol.
 • Det måste vara ett specifikt och i förväg bestämt tillfälle; exempelvis ett bröllop eller en jubileumsfest. Tillställningar som återkommer, exempelvis föreningsmöten eller pubkvällar, är inte okej. Dessutom ska deltagarna vara kända i förväg och finnas nedskrivna.
 • Deltagarna får köpa alkohol till självkostnadspris, men ingen annan kostnad får tas ut. Som arrangör får en alltså inte ta betalt för exempelvis entré, mat, garderob eller liknande.

Den som får serveringstillstånd ska vara lämplig. Det betyder bland annat att du ska ha en ordnad ekonomi, inte ha ett brottsligt förflutet samt kunna alkohollagen. Du ska klara Folkhälsomyndighetens kunskapsprov om alkohollagstiftningen.

Om du tidigare har varit inblandad i konkurs kommer en särskild prövning att göras.

När en ansökan kommer in så skickar Miljökontoret remiss till polismyndigheten, skatteverket, kronofogden och räddningstjänsten för att få uppgifter.

Ett slutet sällskap innebär att deltagarna är föranmälda, och att arrangemanget inte får annonseras ut till allmänheten. Om en okänd person kan betala i entrén klassas det inte som slutet sällskap. Det ska även finnas ett gemensamt intresse mellan medlemmarna.

En förening som söker tillstånd måste ha en fungerande organisation med antagna stadgar. Den ska ha funnits under en tid och ha en fungerande verksamhet.

Alkohollagen ställer höga krav på den som söker serveringstillstånd och på lokalen där alkoholen ska serveras. Kommunens uppgift är att utreda om kraven uppfylls. Det är sedan upp till dig som får tillstånd att se till att din verksamhet följer lagen.

Du som söker om alkoholtillstånd ansvarar för att ge oss de uppgifter vi behöver för att kunna pröva ditt ärende. Om du inte gör det kan din ansökan avslås.

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker

Det är möjligt att ansöka om tillfälligt tillstånd för servering vid enstaka tillfällen eller under enstaka tidsperioder som vid festivaler eller andra tidsbegränsade arrangemang. Samma regler om personlig lämplighet gäller som för stadigvarande tillstånd.

Det är svårt att få tillstånd för tillfällig alkoholservering i samband med idrottsevenemang eller arrangemang riktade till ungdomar.

Med ett tillfälligt serveringstillstånd får du i regel inte servera spritdrycker, utan endast vin, öl och andra jästa alkoholdrycker.

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod

Normaltiden för servering är mellan klockan 11.00 och 01.00. Vid vissa tillfällen kan serveringstid utökas eller begränsas.

Personalen ska kunna se hela serveringsytan, och det är ditt ansvar som tillståndshavare att se till att gästerna stannar på uteserveringen med sin alkohol. Uteserveringen ska ha sittplatser vid bord, ligga i anslutning till serveringslokalen och det ska vara tydligt för gästerna när de är på uteserveringen och när de lämnar den. Det ska också serveras mat där.

Om uteserveringen ligger på offentlig mark så behöver du även ett tillstånd från polismyndigheten. Läs mer om det på polismyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

Du ska ha kunskaper i alkohollagen för att få ett serveringstillstånd. Det visar du genom att göra ett prov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten.

Vi kan göra undantag från skyldigheten att avlägga provet om du redan har ett gällande serveringstillstånd i Vansbro kommun eller i en annan kommun, eller om du kan uppvisa ett godkänt nationellt kunskapsprov som du gjort inom en treårsperiod.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan för kunskapsprovet. På deras sida kan du läsa mer om vilka kunskaper som krävs.

Folkhälsomyndighetens sida om kunskapsprovlänk till annan webbplats

Vanliga frågor och svar

Hur går provet till?

 • För att kunna genomföra provet måste du ha lämnat in din tillståndsansökan först.
 • Du kontaktar din handläggare på miljökontoret för att boka tid för provet.
 • Du gör provet genom att fylla i dina svar på en dator som du lånar hos miljökontoret.
 • Du har max 90 minuter på dig att göra provet.
 • Du får inte använda några hjälpmedel vid provet.
 • Om det finns särskilda skäl kan du begära att få göra provet muntligt, till exempel om du behöver ha en tolk. Tiden för muntligt prov är max 120 minuter.

Hur många rätt behöver jag för att bli godkänd?
Resultatet är uppdelat på fyra områden. Det krävs minst 75 % rätt inom varje område för att bli godkänd på provet. Din handläggare kontaktar dig efter provet eller skickar resultatet med post till dig beroende på vad ni kommit överens om.

Om du inte skulle klara provet har du möjlighet att göra om provet ytterligare två gånger.

Räcker det att jag gör kunskapsprovet eller måste jag gå utbildning?
Det finns inga särskilda krav på hur man skaffar sin kunskap om alkohollagstiftningen. Det viktiga är att du kan visa att du kan tillräckligt genom att klara kunskapsprovet.

Vem ska göra provet när vi som förening söker serveringstillstånd?
När en förening söker serveringstillstånd är det personer i styrelsen som ska uppfylla kunskapskravet, riktlinjen är att minst hälften av styrelsemedlemmarna gör provet. Alkoholhandläggaren gör bedömning från fall till fall.

Får man göra omprov på kunskapsprovet?
Du kan göra om provet två gånger. Det krävs att du får minst 75 procent rätta svar inom varje område som ingår i provet. Första provet ingår i ansökningsavgiften för permanent serveringstillstånd.

Är det okej med rabatterade priser under så kallad "happy hour" eller after work?
Ja, om de rabatterade priserna inte bara gäller alkoholdrycker, utan även mat och lättdrycker.

Är det okej med rabatterbjudande typ köp 2 till priset av 1?
Nix. Mängdrabatt på alkohol är aldrig tillåtet.

Vi erbjuder regelbundet kurser i ansvarsfull alkoholservering inom Dalarnas län. Där tas bland annat olika problem som kan uppstå i samband med alkohol och droger upp, och hur man kan hantera dem på ett professionellt sätt. Kursen riktar sig i första hand till serveringspersonal, men även till krögare och ordningsvakter. För intresseanmälan till årets utbildningar, kontakta alkoholhandläggaren.

Senast uppdaterad: 26 juni 2020