Specialpedagogik och övrigt stöd

Alla elever är olika. Några behöver mer stöd än andra för att nå sina mål. Om ditt barn har såna behov finns specialpedagoger som kan hjälpa er. Vi har också hörsel- och talpedagoger att ta hjälp av.

Specialpedagogen ska, tillsammans med förskola och skola, ta reda på vilka problem som finns och hur vi tillsammans kan ge rätt stöd. Problemen kan bero på eleven, men det kan lika gärna bero på gruppen, elevens miljö, skolans organisation eller rent av en blandning av dessa.

Vi jobbar för att hitta en helhetslösning för ditt barn. Det betyder att vi kan ge stöd till ditt barn, till dig men också till personalen som arbetar i närheten av ditt barn.

Övrigt stöd

Har ditt barn en hörselnedsättning finns hörselpedagogen till hands. Hörselpedagogen ska ge undervisande lärare information och kunskap om vad hörselnedsättningen kan innebära för eleven och på så sätt medverka för att underlätta skolsituationen för ditt barn.

Hörselpedagogen kan också tipsa om hjälpmedel av olika slag och vara stöd i alla frågor som handlar om ljudmiljö och anpassningar.

Talpedagogen jobbar för att stödja ditt barns språkutveckling. Talpedagogen arbetar direkt med barnet, men också som handledare till dig förälder och till vår personal. Arbetet är i första hand förebyggande och riktat till förskola och lägre skolår. Är du som förälder orolig över ditt barns tal och utveckling, tala med din förskola eller förskola så hjälper de dig med kontakt.

Senast uppdaterad: 18 mars 2019