Familjehem och jourhem

Familjehem är en vanlig familj som öppnar upp sitt hem för barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Ett familjehem ska erbjuda barnet/ungdomen trygg tillvaro, solidaritet, vägledning och stöttning i vardagliga uppgifter. Målet som familjehem är att att barnet/ungdomen ska återförenas med sin biologiska familj.

Kvinna och barn som blåser såpbubblor tillsammans.

Det kan finnas flera olika skäl till att barnet/ungdomen inte kan bo kvar i sitt hem och behöver stödinsats i form av familjehem. Situationen i ens hem kan medföra att föräldrarna/föräldern har svårigheter att ta hand om barnet/ungdomen på grund av psykisk ohälsa, missbruksproblematik, sjukdom eller av andra orsaker. Det kan också vara barnets/ungdomens situation som gör att hen behöver en stödinsats på grund av konflikt med föräldrarna, svårigheter i skolan, kriminalitet, missbruk eller andra orsaker som gör att de inte kan bo kvar i hemmet.

Hur länge ett barn/ungdom bor kvar i sitt familjehem varierar. Vissa barn växer upp i familjehem tills de blir 18 år, medan andra bor hos familjehem en kortare period.

Placering av barn/ungdom till familjehem sker generellt frivilligt genom samtycke av föräldrarna. Om vi vet att barn far illa, men föräldrar inte ger sitt samtycke, kan barnet omhändertas mot föräldrarnas vilja.

Du behöver inte ha någon formell utbildning för att bli familjehem. Det viktiga är att du har en stabil livssituation, har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Du kan vara gift, sambo, ensamstående eller leva i ett samkönat förhållande. Med eller utan barn. Du kan bo på landet eller i stan, i villa eller lägenhet. Du kan komma från Sverige eller från något annat land. Ditt hem måste vara tryggt och ni har stabila relationer i familjen. Hela familjen måste vara överens och vilja ta emot ett barn i sitt liv.

För att kunna bli ett familjehem måste man först anmäla intresse till individ- och familjeomsorgen.

Är du intresserad kan du ringa på telefonnummer 0281-750 45 eller via e-post till socialkontor@vansbro.se Innan man kan bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem görs alltid en utredning av dig/er. Utredningen görs av socialsekreterare. Registerutdrag från polis, social, försäkringskassan och kronofogden kommer att behöva lämnas in. Hembesök, intervjuer med familjen och inhämtande av referenser ingår i utredningen.

Hela familjen berörs av att vara familjehem och därför ingår även samtal med de egna barnen i samband med utredning. Det är viktigt att hela familjen är positivt inställda till att vara familjehem. Dessutom brukar man som regel undvika att placera barn i en familj där de egna barnen är i ungefär samma ålder, för att undvika eventuella upplevelser av en konkurrenssituation.

Som familjehem ingår du i ett team tillsammans med en familjehemssekreterare och en socialsekreterare. Dessa ger fortlöpande stöd och kan kontaktas om det dyker upp frågor eller eventuella problem. Familjehemmen kan också komma att erbjudas att delta i handledning, studiecirklar och utbildningsdagar.

Vilket barn/ungdom som ett familjehem ska ta emot är en viktig diskussion mellan våra familjehemssekreterare och det blivande familjehemmet. Alla måste vara överens om att just detta barn/ungdom passar i just din familj.

Uppdraget som familjehem baseras på din önskan och möjlighet att hjälpa och stödja ett barn som har det svårt. Du får ersättning i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel, som ska ses som en kompensation för den tid och de utlägg som uppdraget kräver.

Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande. Omkostnadsdelen ska täcka merkostnader som uppstår när barnet eller ungdomen bor i familjen, till exempel mat, kläder och fickpengar.

Vi följer Sveriges kommuner och landstings, SKL, rekommendationer för familjehemsersättningar. Nivån på de olika delarna bestäms i det enskilda fallet utifrån barnets ålder och vårdbehov. I samband med att ett barn flyttar in behöver ofta någon av familjehemsföräldrarna vara hemma en tid. Då kompenseras ni för eventuellt inkomstbortfall.

Om ersättningsnivåerna på SKL:s webbplatslänk till annan webbplats

Är du själv i behov av ett familje hem?
Information till dig som behöver ett familjehem

Jourhem är en familj som tar emot barn och ungdomar som behöver tas omhand omedelbart. Den tiden som barnet bor i ett jourhem utreder socialsekreterare barnets situation för att komma fram till vad det bästa är för barnet i längden. Det innebär att ett jourhem är ett hem för ett barn eller ungdom under en kortare period, tills att en bedömning av socialsekreterare har gjorts att barnet eller ungdomen kan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj eller till annat boende i form av till exempel familjehem.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2019