LSS, stöd och service

Du som har en varaktig fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsvariation, som inte beror på normalt åldrande, kan få hjälp från oss. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Rullstol.

Du kan vid behov få hjälp i den egna bostaden eller erbjudas anpassade boendeformer. Det finns också möjlighet att delta i olika former av sysselsättning.

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS måste du tillhöra någon av de grupper människor, kallade personkretsar 1, 2 och 3, som beskrivs i lagen. Vi kommer också att pröva om du har rätt till den insats du ansökt om.

Du har rätt till stöd enligt LSS om du har:

  • En utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Fått en begåvningsnedsättning på grund av en hjärnskada i vuxen ålder efter en olycka eller sjukdom
  • Andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger många svårigheter i det dagliga livet.

Om du inte har rätt till eller behov av insatser enligt LSSlänk till annan webbplats kan du istället ha rätt till annat stöd och hjälp enligt Socialtjänstlagen länk till annan webbplats(Sol), eller annan service.

Alla insatser enligt LSS är i princip gratis för dig, men det finns några undantag. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Så ansöker du om stöd inom LSS

Du ansöker om stöd och insatser hos vår biståndshandläggare som utreder och beslutar om vilket stöd du kan få.

Ansökan om förhandsbesked enligt LSS

Ansökan om stöd enligt LSS

Du kan ansöka om följande insatser inom LSS:

Du kan få rådgivning och personligt stöd av experter som har särskild kunskap om hur det är att leva med funktionsvariation.

Det kan till exempel vara stöd från en kurator, psykolog, sjukgymnast, dietist, förskolekonsulent, logoped eller arbetsterapeut och kan vara ett komplement till habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

Läs mer på 1177:s vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Du kan söka om personlig assistans från kommunen eller Försäkringskassan om du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver hjälp för att lösa dina grundläggande behov.

Det kan vara hjälp med din personliga hygien, att äta, att klä av och på dig, eller annan hjälp som förutsätter att den som hjälper dig känner dig väl. Dessutom kan du få hjälp med andra personliga behov, som förflyttningar och matlagning. Det innebär att du kan få hjälp med det du inte kan klara av själv i hemmet, på arbetet, i skolan eller på fritiden. Både vuxna och barn kan få personlig assistans.

Om ditt behov av personlig assistans är mindre än 20 timmar per vecka kan du göra din ansökan hos kommunen.

Om ditt behov av personlig assistans är mer än 20 timmar kan du söka assistansersättning hos Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats

Du kan söka ledsagarservice för att underlätta dina kontakter med andra och kunna delta i samhällslivet. Ledsagarservice gör det möjligt för dig att besöka släkt och vänner och delta i fritids- och kulturaktiviteter.

Om du omfattas av LSS men inte har rätt till en personlig assistent har du ofta rätt till andra insatser- exempelvis ledsagarservice.

Du betalar ingenting för ledsagning, förutom dina egna omkostnader i samband med aktiviteterna.

En kontaktperson är en vän/medmänniska som kan dig råd i vardagssituationer, följa med på fritidsaktiviteter, besöka dig i hemmet och hjälpa till att minska isolering.

Kontaktpersonen kan ge dig möjlighet att träffa andra och göra saker som du själv vill, till exempel gå på bio. Du har stort inflytande över vem som ska vara din kontaktperson.

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar din omvårdnad av ett barn eller en vuxen med funktionsvariation från anhöriga eller andra närstående. Avlösarservicen sker i ditt hem från föräldrar, anhöriga eller andra närstående.

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för dig att få tid för sig själva för att uträtta saker utanför hemmet. Avlösning kan även vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna ägna sig åt det funktionsvarierade barnets syskon. Avlösarservice ska kunna användas både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du med funktionsvariation får vistas en tid utanför det egna hemmet. Det ger dig en möjlighet till miljöombyte, rekreationer och personlig utveckling, samt att närstående får avlastning.

Korttidsvistelse, även kallad korttids, innebär att du under några dygn eller någon vecka per månad kan vistas i ett korttidshem. Det kan vara hos en korttidsfamilj, på ett sommarläger eller liknande. Tanken är att du ska få miljöombyte, avkoppling och möjlighet till personlig utveckling. För dig som är ung och fortfarande bor hemma kan det vara ett sätt att vara hemifrån och förbereda dig för att så småningom flytta till eget boende. Korttidsvistelse kan du få som en regelbunden hjälp, men också vid oförutsedda händelser.

Går du i skolan och är över 12 år kan du ha rätt till korttidstillsyn utanför hemmet före och efter skolan och på lovdagar, studiedagar och sommarlovet när föräldrarna studerar eller jobbar.

Korttidstillsyn kan ordnas på olika sätt. Det är ganska vanligt att man kan gå kvar på sitt fritidshem. Du kan också vara med i en grupp med andra ungdomar med funktionsnedsättning, till exempel på en fritidsgård, ske i särskilda grupper eller utifrån personliga behov. Insatsen ges dock längst fram till det att du gått ut gymnasiet. 

Du kan ha rätt till boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar. Det gäller om du har så stora behov av hjälp att du trots olika stödinsatser inte kan bo hos dina föräldrar.

Barn och ungdomar kan som komplement till, eller ersättning för, föräldrahemmet bo i en annan familj i en bostad med särsklid service.

En bostad med särskild service kan vara ett bättre alternativ än familjehem om du behöver omvårdnad av personal med speciell kompetens. Så kan det vara när din skola finns på en annan ort än där familjen bor.

Bostad med särskild service för vuxna kan vara en gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad.

Det finns tre olika boendeformer för vuxna där du kan få stöd:

  • Gruppbostad som kan erbjudas om du har så stora behov av tillsyn och omvårdnad att det är nödvändigt att personal finns till hands dygnet runt. En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. Då finns det en fast personalgrupp.
  • Servicebostad, som består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i regel anpassade efter dina behov. Du kan få det stöd du behöver dygnet runt i den egna lägenheten.
  • Annan särskilt anpassad bostad, som innebär att du beviljas en egen lägenhet som är anpassad till dina behov. Ingen fast personalgrupp ingår.

Kommunen har sedan 2018 den nybyggda gruppbostaden Spiken som ligger i centrala Vansbro.

Daglig verksamhet riktar sig till dig som har en utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada enligt personkrets 1 och 2.

Daglig verksamhet kan hjälpa dig med funktionsvariation att hitta stimulans, utveckling, meningsfull sysselsättning och gemenskap.

Mer information om daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

När vi fått in din ansökan försöker vi handlägga den så snabbt som möjligt. Hand­läggnings­tiden beror på vilken insats du ansökt om, men vi försöker fatta ett beslut inom tre månader. Du får alltid ett skriftligt beslut där det står vilken hjälp du har rätt till, alternativt ett avslags beslut.

Är du inte nöjd med ditt beslut har du möjlighet att överklaga det. Du ska skicka in din överklagan senast tre veckor efter att du fått beslutet. Skriftlig information om hur du överklagar följer med ditt beslut.

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Från 1 juli 2019 gäller nya avgifter för dig som får insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I dokumentet Avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS kan du läsa om de nya avgifterna.

Senast uppdaterad: 8 juli 2019