Miljöskydd

Miljö- och hälsoskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra vår miljö, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar.

Verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, luft eller vatten som kan skada människor eller miljön kallas för miljöfarliga. Olika verksamheter kräver tillstånd eller anmälan, här hittar du mer information om vilka.

Om du ska hantera större mängder brandfarlig vara behöver du tillstånd. Det gäller också hantering, överföring och import av explosiva varor.

Ansök om tillstånd via Brandlänk till annan webbplats

Om du ska förvara dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja över en viss mängd, eller om du ska hantera brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde behöver du inte ansöka om tillstånd, men du måste däremot anmäla det till miljökontoret. Det gäller både privatpersoner och företag. Läs mer här.

Har du en cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja? Oavsett om du är privatperson eller företagare så behöver du göra en anmälan till miljökontoret om du:

 • Har en oljecistern i mark som är större än en kubikmeter
 • Ska installera en oljecisterner utomhus som är större än en kubikmeter, men högst tio kubikmeter
 • Hanterar mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Miljökraven och reglerna finns till för att skydda vatten och natur från föroreningar.

Anmälan om cistern

Naturvårdsverkets information om cisternerlänk till annan webbplats

En anmälan eller ansökan om tillstånd ska göras till Brandkåren Norra Dalarna, Brand:

 • Vid all förvaring av brandfarlig vara på mer än 100 liter. Det finns vissa undantag, så hör gärna av dig till brandkåren för att få veta mer

Brandlänk till annan webbplats

Till sist kan det krävas bygglov i följande fall:

 • Fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor sominnebär risk för brand eller andra olyckshändelser
 • Byggnader (se definition i Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4§)) som är kopplade till cisternen.

Besiktning
Alla cisterner ska besiktigas regelbundet; vart tredje, sjätte eller tolfte år.

När just din cistern ska besiktigas ser du på kontrollrapporten du fick när cisternen senast besiktigades. Det är ditt ansvar att kunna visa oss kontrollrapporten om vi besöker dig.

Besiktningstid ska du själv beställa hos ett godkänt (ackrediterat) företag. Du hittar godkända företag på Swedacs webbplatslänk till annan webbplats.

Köldmedier är ämnen som ingår i alla värmepumpar, kylar, frysar och luftkonditioneringssystem. Vanligtvis är det fluorerade växthusgaser som påverkar växthuseffekten på ett negativt sätt och som kan bidra till ökade klimatförändringar. Därför är det väldigt viktigt att de hanteras korrekt så de inte riskerar att läcka ut.

För att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser finns det regler för vilka köldmedier som får användas samt hur installation och kontroll av utrustning ska gå till.

Som registrerad operatör (ansvarig verksamhetsutövare) är du skyldig att:

 • Se till så att dina köldmedieaggregat kontrolleras inom bestämda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till miljökontoret om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter).
 • Känna till och godkänna köldmedierapportens innehåll.
 • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljökontoret.
 • Informera miljökontoret om du installerar nya aggregat.

Vill du veta mer?
Du kan kontakta miljökontoret för mer information. Du kan också få information från de certifierade kylföretagen, eller på Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningenlänk till annan webbplats har också skapat en webbplats där information om de nya reglerna finns samlade.

Enligt miljöbalken är miljöfarlig verksamhet all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på något sätt ger eller kan ge utsläpp till mark, luft eller vatten som kan skada människor eller miljön. Det kan vara förorening av just mark, luft eller vatten, eller något som stör omgivningen som till exempel buller, ljus, strålning eller lukt. Reglerna i miljöbalken gäller för både små och stora miljöfarliga verksamheter.

För vissa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. På naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa om vilka verksamheter som måste anmälas eller som kräver tillstånd I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står det vilka verk­samheter eller åtgärder som inte får anläggas eller vidtas utan anmälan.

A-, B-, C- eller U-anläggning?
Alla verksamheter delas in i olika grupper utifrån hur stor risk de anses vara för miljö och människors hälsa.

 • Tillståndspliktiga: A- och B-anläggningar
 • Anmälningspliktiga: C-anläggningar
 • Övriga: U-anläggningar

Indelningen bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. Miljöbalkens bestämmelser gäller dock för alla verksamheter och inte bara för de som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Vilka verksamheter som är A, B eller C listas i miljöprövningsförordningen (2013:251). Om du är osäker på vilken klassning ditt företag/verksamhet har, kontakta miljökontoret.

Anmälan och krav på egenkontroll
Anmälan, inklusive bilagor, ska vara inskickad till miljökontoret senast sex veckor innan planerad driftstart.

Anmälan miljöfarlig verksamhet

Om du lämnar in ett bra underlag med en komplett ifylld anmälan går handläggningen av ditt ärende snabbare. Om du startar innan miljökontoret har tagit beslut i anmälningsärendet, finns risk att företaget måste ändra det som redan gjorts. En miljöfarlig verksamhet måste också ha en väl fungerande egenkontroll. Hur den egenkontrollen ska se ut regleras bland annat i förordningen (1998:901).

Egenkontroll- vägledninglänk till annan webbplats

Ändrad verksamhet
Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet så måste du anmäla det till miljökontoret. Detsamma gäller om du lägger ner din miljöfarliga verksamhet. Kontakta oss även gärna med dina frågor.

Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Vill du gräva, muddra, fylla eller placera ut material i vattnet för att bygga till exempel en brygga eller anlägga ny mark så krävs i regel tillstånd från Länsstyrelsen för vattenverksamhet. Det gäller oavsett varifrån du har fått/tagit utfyllnadsmaterialet. För att inte skada de organismer som lever på eller i närheten av botten behöver du vara försiktig. Det är lagen miljöbalken som reglerar vattenverksamhet. Läs mer om vattenverksamhet på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats.länk till annan webbplats

Tänk på att du även kan behöva söka strandskyddsdispens för att göra dessa åtgärder.

Äger du en byggnad eller anläggning som är byggd eller renoverad mellan åren 1956 och 1973? Då är du skyldig att ta reda på om den innehåller PCB och sanera om halterna är höga.

Anmälan om PCB-sanering

Vad är PCB?
PCB (polyklorerade bifenyler) är organiska klorföreningar som är svåra för naturen att bryta ner. Det gör dem farliga för både människor och miljön. PCB, som förbjöds 1973, har genom åren använts i olika byggmaterial. Många PCB:er har haft värdefulla tekniska egenskaper och har därför använts i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer.

Inventera PCB
För att du ska veta om din byggnad behöver saneras från PCB-sanering så måste du först göra en inventering. Den som inventerar måste ha tillräckligt med kunskaper så att eventuell PCB hittas och dokumenteras på ett bra sätt. Helst bör personen ha tidigare erfarenhet av PCB-saneringar eftersom det krävs kunskaper om byggnader, var PCB kan hittas, ämnets egenskaper och hur många prover som bör tas. Det finns ingen formell auktorisation för inventerare, men det finns däremot utbildning i PCB-inventering. Vissa riv- och saneringsföretag har utbildad personal som kan göra inventeringar.

Sanering av PCB
För fogmassor och golvmassor som innehåller PCB i en halt över 500 ppm finns krav på sanering, eftersom PCB frigörs från massorna till luft och mark. Övriga produkter och utrustning som innehåller PCB ska tydligt märkas upp.

 • Industribyggnader som byggts eller renoverats under åren 1956-1973 ska saneras senast den 30 juni 2016.
 • Andra byggnader som byggts eller renoverats under åren 1956-1969 ska saneras senast den 30 juni 2014.
 • Andra byggnader som byggts eller renoverats under åren 1970-1973 ska saneras senast den 30 juni 2016.
 • Golv och fogmassor inomhus ska saneras senast den 30 juni 2016.
 • Golv- eller fogmassor som ersatt en PCB-massa efter den 1 januari 1999 ska saneras vid renovering, ombyggnad eller rivning.

Eftersom ovanstående datum redan har passerat gäller omedelbar sanering om du äger en byggnad som uppfyller något av kriterierna.

Anmälan om sanering ska göras till miljökontoret senast tre veckor innan planerad start. När saneringen är klar ska miljökontoret ha in en slutrapport.

Med verksamhetsavfall menas det avfall som uppkommer i processen vid exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag. Läs mer om avfallshantering för företag på Dala Vatten och Avfalls webbplats.

DVAAB:s webbplatslänk till annan webbplats

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment (material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbotten) eller byggnad där halten av något miljöfarligt ämne är så hög att det kan innebära en risk för miljön eller människors hälsa.

Om du stöter på föroreningar vid till exempel grävning eller byggarbeten ska du informera kommunens miljökontor.

Informera miljökontoret om misstänkta föroreningar

Om du hittar eller får reda på en misstänkt förorening i mark eller byggnad måste du informera kommunens miljökontor om det. Det finns särskilda blanketter för det.

Om det är bråttom - ring 0281-750 00 och be att få prata med en miljöinspektör!

Innan du börjar sanera

När ett förorenat område har undersökts ska du redovisa tekniska undersökningar eller mätprotokoll och förslag till saneringsmetod till oss på miljökontoret.
Vi granskar dokumentationen och förslaget till hur föroreningen ska tas om hand. Du får börja saneringen efter sex veckor eller när vi har bestämt vad som måste göras.
Ett exempel är att jorden grävs bort och transporteras till en godkänd avfallsanläggning. Efter saneringen ska en slutrapport skickas till oss.

Du hittar mer information om vem som har ansvar för förorenade områden och hur du gör för att ta hand om föroreningar på Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 4 december 2019