Förvaltningen

Vansbro kommun består av en förvaltning. Här jobbar våra tjänstepersoner (medarbetare) inom olika verksamheter. Tjänstepersonernas huvuduppdrag är att lösa hur politikernas beslut ska genomföras.

Förvaltningen är uppdelad i fyra olika förvaltningsområden.

Förvaltningsorganisationen ansvarar för det dagliga arbetet i kommunen samt ger stöd till våra politiska nämnder. Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson.

Kommunkansliets roll är att övergripande leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Inom kommunkansliet finns bland annat kommunens administrativa stödfunktioner i form av ekonomi, IT, kommunikation, personal och sekretariat.

Intern service omfattar kommunens fastighetsförvaltning samt stödfunktionerna lokalvård, vaktmästeri och kost.

Förvaltningschef
Tillförordnad kommunchef Catarina Willman

Inom förvaltningsområdet samhällsbyggnad arbetar man med fysisk planering och byggande enligt plan- och bygglagen, bostadsanpassningsbidrag och mät- och kartfrågor. Man arbetar även med tillstånd och tillsyn utifrån bland annat alkohollagen och livsmedelslagen. Även gatu- och parkfrågor och utbyggnad och drift av kommunens fibernät ryms inom förvaltningsområdet, liksom vårt miljökontor.

Förvaltningsområdeschef
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Per-Erik Nilsson

Inom förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid arbetar man med pedagogisk omsorg och förskola, grundskola och särskola. Även kommunens bibliotek och kulturverksamhet ryms inom förvaltningsområdet. Vidare arbetar man med fritidsgårdar och musikskola, simhall och gym.

Förvaltningsområdeschef
Förvaltningsområdeschef för utbildning, kultur och fritid Marit Andersson

Inom förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg arbetar man med individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Även stöd och service för personer med funktionsvariationer ryms inom förvaltningsområdet.

Förvaltningsområdeschef
Socialchef Elisabeth Hekkala

Senast uppdaterad: 29 april 2019