Introduktionsprogrammen (IM)

För dig som...

… inte är behörig till ett nationellt program på gymnasiet.

Introduktionsprogram ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan. Eleverna kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får de ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen. En annan möjlighet för elever som inte är behöriga till nationella program är att gå kvar i grundskolan för att uppnå behörigheten. Eleven har rätt att gå kvar i grundskolan under två år för att på så sätt slutföra utbildning.
Vansbro gymnasium erbjuder alla fem introduktionsprogrammen.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar
som inte har behörighet till ett yrkesprogram. Individuellt alternativ ska leda
vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen får
innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar
av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis
motivationsinsatser eller praktik. Individuellt
alternativ är inte sökbart.


Programinriktat val

Programinriktat individuellt val är tänkt att ge elever som saknar behörighet de
kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst program.
Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett
nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som
saknar behörighet till ett program.
För att antas krävs att eleven har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk.
Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra
andra ämnen, eller godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst tre andra
ämnen. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller
hon läser de kurser som saknas för behörighet.


Introduktionsprogrammet (IM)
Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för
behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att
kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska både kunna
läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella
program i gymnasieskolan. Yrkesintroduktion kan passa i de fall där man
uttömt övriga möjligheter för eleven i gymnasieskolan och är inte sökbart.


Språkintroduktion

Är till för ungdomar som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen
anlänt till Sverige. Tyngdpunkten ligger på det svenska språket, men där
ges också möjlighet att lära mer om det svenska samhället och den svenska
skolan.
På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskoleoch
gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Utbildningen
läggs upp efter att elevens kunskaper validerats, det vill säga att man
har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar eleven.
Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild
elevs behov.

Senast uppdaterad: 18 november 2020
En traktorgrävare med snöblad som röjer snö.
En traktorgrävare med snöblad som röjer snö.