Illustrationsbild nya brandstationen Vansbro.

Lokalisering

Detaljplan för Vansbro brandstation

Syftet med planläggningen är att möjliggöra bildandet av en fastighet för räddningstjänstens anläggningar inom industriområdet på Grönalid.

Området planläggs för användningarna räddningstjänst och industri. För att få liknande planförhållanden längs hela Fabriksvägens sträckning inom kvarteret planläggs även ett område norr om räddningstjänsten upp mot Kroons väg med samma användningar. Detta ger räddningstjänsten förutsättning att utöka sitt område samtidigt som möjligheten att etablera nya industriverksamheter finns kvar.

Vad händer nu?
Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande och vi är nu i samrådsskedet där berörda ges möjlighet att påverka utformningen av planen innan den bearbetas inför granskning.

Det finns möjlighet att lämna synpunkter i både samråds- och granskningsskedet.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:
1. Plankarta
2. Planbeskrivning inkl behovsbedömning
3. Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.
Övriga handlingar hittar du under Samrådshandlingar.

Samrådstiden förlängs nu till den 20 september för att möjliggöra digitalt samrådsmöte.
Det digitala samrådsmötet kommer att hållas den 17 september klockan 14.
Anmäl dig senast den 16 september till planochbygg@vansbro.se. När vi har tagit emot din anmälan kommer du att få instruktioner om hur du ansluter dig till mötet.

För frågor och upplysningar kontakta plan- och byggchef Emma Hogander via e-post:
emma.hogander@vansbro.se eller telefon 0281-752 06

Har du synpunkter på förslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa ha kommit in skriftligt till Plan- och byggenheten på Vansbro kommun senast den 20 september 2020.

Synpunkterna skickas till:

Plan- och byggenheten, Vansbro kommun
Norra Allégatan 30
786 31 Vansbro

Eller via epost: planochbygg@vansbro.se

Observera att endast skriftliga synpunkter ger rätt att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Vi vill ha dina synpunkter senast 30 augusti 2020 till:
Plan- och byggenheten, Vansbro kommun
Norra Allégatan 30
786 31 Vansbro eller via epost: planochbygg@vansbro.se

Observera att endast skriftliga synpunkter ger rätt att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Plankarta
Samrådshandling
Senast uppdaterad: 4 september 2020