Illustrationsbild nya brandstationen Vansbro.

Lokalisering

Detaljplan för Vansbro brandstation

Syftet med planläggningen är att möjliggöra bildandet av en fastighet för räddningstjänstens anläggningar inom industriområdet på Grönalid.

Området planläggs för användningarna räddningstjänst och industri. För att få liknande planförhållanden längs hela Fabriksvägens sträckning inom kvarteret planläggs även ett område norr om räddningstjänsten upp mot Kroons väg med samma användningar. Detta ger räddningstjänsten förutsättning att utöka sitt område samtidigt som möjligheten att etablera nya industriverksamheter finns kvar.

Vad händer nu?
Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande och vi är nu i granskningsskedet där berörda ges möjlighet att påverka utformningen av planen.

Det har funnits möjlighet att lämna synpunkter i samrådsskedet och det finns möjlighet att lämna synpunkter i granskningsskedet.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:
1. Plankarta
2. Planbeskrivning inkl behovsbedömning
3. Dagvattenutredning
4. Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Sektor Samhälle, maila till samhallsbyggnad@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.
Övriga handlingar hittar du under Mer information.

Granskningstiden för detaljplanen pågår mellan 2 juni och 30 juni!

För frågor och upplysningar kontakta Sektorchef Per-Erik Nilsson via e-post:
per-erik.nilsson@vansbro.se eller telefon 0281-750 12

Har du synpunkter på förslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa ha kommit in skriftligt till Sektor Samhälle på Vansbro kommun senast den 30 juni 2021.

Synpunkterna skickas till:

Sektor Samhälle, Vansbro kommun
Norra Allégatan 30
786 31 Vansbro

Eller via epost: samhallsbyggnad@vansbro.se

Observera att endast skriftliga synpunkter ger rätt att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 2 juni 2021