Illustrationsbild nya brandstationen Vansbro.

Lokalisering

Detaljplan för Östanå

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av bostäder, främst i form av mindre flerbostadshus samt att skapa ett vattennära naturstråk närmast vattnet.

Området planläggs med huvuddelen markområde för bostäder medan remsan närmast vattnet planläggs för natur. Vattenområdet planläggs som en kombination av öppet vattenområde och område där bryggor får uppföras.

Vad händer nu?
Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande och vi är nu i samrådsskedet där berörda ges möjlighet att påverka utformningen av planen.
Det finns möjlighet att lämna synpunkter i både samråds- och granskningsskedet.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:
1. Planbeskrivning
2. Plankarta
3. Undersökning om eventuellt betydande miljöpåverkan
4. Geoteknisk utredning
5. Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Sektor Samhälle, maila till samhallsbyggnad@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.
Övriga handlingar hittar du under Mer information.

Samrådstiden för detaljplanen pågår mellan 21 juni och 15 augusti!

Öppet hus kring planförslaget kommer att hållas i entrén till Medborgarhuset den 5 augusti klockan 17:00-18:30. Då är alla välkomna och har möjlighet att ställa frågor.

För frågor och upplysningar kontakta Sektorchef Per-Erik Nilsson via e-post:
per-erik.nilsson@vansbro.se

Har du synpunkter på förslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa ha kommit in skriftligt till Sektor Samhälle på Vansbro kommun senast den 15 augusti 2021.

Synpunkterna skickas till:

Sektor Samhälle, Vansbro kommun
Norra Allégatan 30
786 31 Vansbro

Eller via epost: samhallsbyggnad@vansbro.se

Observera att endast skriftliga synpunkter ger rätt att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 7 juli 2021