Eldstad och rökkanal

Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till plan- och byggenheten.

Mys framför brasa.

Med väsentlig ändring menas åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen.

Fyll i blanketten och bifoga följande dokument:

  • Planritning som visar eldstaden och rökkanalens placering i huset
  • Fasadritning som visar skorstenens placering och höjd
  • Situationsplan som visar i vilken byggnad eldstaden ska placeras
  • Prestandadeklaration som visar att eldstaden/rökkanalen uppfyller gällande krav
  • Förslag till kontrollplan

Exempelritningar installation av eldstad

Senast uppdaterad: 18 mars 2020