Introduktionsprogrammen (IM)

För dig som...

… inte är behörig till ett nationellt program på gymnasiet.

Introduktionsprogram ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan. Eleverna kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får de ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen.
Vansbro gymnasium erbjuder flera olika inriktningar av introduktionsprogrammet.

Individuellt alternativ (ImA)

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till
ungdomar som inte har behörighet till ett yrkesprogram. Individuellt alternativ ska
leda vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller etablering på
arbetsmarknaden.

Språkintroduktion (ImS)


Är till för ungdomar som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen
anlänt till Sverige. Tyngdpunkten ligger på det svenska språket, men utbildningen
ger också möjlighet att lära mer om det svenska samhället och den svenska
skolan. På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskoleoch
gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Utbildningen
läggs upp efter att elevens kunskaper kartlagts, det vill säga att man har tagit reda
på vilken nivå av utbildning som passar eleven.

PROGRAMINRIKTAT VAL (ImV)


Programinriktat individuellt val är tänkt att ge elever som saknar behörighet de
kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst
nationellt program.
Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett
nationellt program. Eleven läser då flera kurser på ett nationellt program samtidigt
som läsning sker av kurser som saknas för behörighet.
För behörighet till ImV är godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk.
Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik, samt i minst fyra
andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre
andra ämnen.

Senast uppdaterad: 27 november 2020
En traktorgrävare med snöblad som röjer snö.
En traktorgrävare med snöblad som röjer snö.